מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גיטין

ענייני רוחות - הרב טוביה ליפשיץ שליט"א | אגדות חז"ל במסכת גיטין

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ