מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

הגט מצפת ואמירת הבעל - הדיין הרב ציון לוז שליט"א

ע"י: הרב ציון לוז