מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » ראשונים

פשוט שו"ת- הרב טוביה ליפשיץ שליט"א - מישיבת הכותל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ