מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

הרב יואל רוזנברג - הרמב"ן והמשך נחמת ירושלים - יום ירושלים תש"פ בישיבת הכותל

ע"י: הרב יואל רוזנברג