מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

צדק צדק, מלך, שופט... הציווי מופנה גם אלי, האיש הקטן! ומעט הגאון רז"ן גולדברג זצ"ל- הרב יגאל חבשוש

ע"י: הרב יגאל חבשוש