מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » סוכה

שיעור באגדות חז"ל על מסכת סוכה (2) - הרב טוביה ליפשיץ | מוצש"ק פרשת כי-תצא תש"פ

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ