מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא מציעא

אגדות חז"ל בבא מציעא | תפיסת הגנבים והתיקון המוסר (1) | הרב טוביה ליפשיץ | מוצש"ק תולדות

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ