מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא מציעא

אגדות חז"ל בבא מציעא | תפיסת הגנבים והתיקון המוסר (3) | הרב טוביה ליפשיץ | מוצש"ק וישלח

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ