מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב | שיחה לפרשת כי תבוא תשפ"א

ע"י: הרב אביגדור נבנצל