מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות דיינים
הלכה » חושן משפט

חושן משפט סימן א' חלק ראשון

ע"י: הרב ניר אביב