מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי
כללי

מלאכות ערב שביעית המשמעותיות לשביעית

ע"י: הרב דוד לאו