מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא בתרא
גמרא » שיעור כללי

שיטת הרמב"ם בגינה- שיעור כללי

ע"י: הרב ציון לוז