מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » חגים וזמנים
הלכה » נקודה בהלכה

נקודה בהלכה - מקום הדלקת הנרות

ע"י: אברכי הישיבה