מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת
הלכה » נקודה בהלכה

נקודה בהלכה - טלטול מן הצד וטלטול בגופו

ע"י: אברכי הישיבה