מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת
הלכה » נקודה בהלכה

נקודה בהלכה - פתיחת גגון עגלה בשבת

ע"י: אברכי הישיבה