מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת
הלכה » נקודה בהלכה

נקודה בהלכה - אמירה לגוי, חלק ג'

ע"י: אברכי הישיבה