מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » תפילה
הלכה » נקודה בהלכה

נקודה בהלכה - הקדמה למצוות תפילה: מעלתה ודרגת חיובה

ע"י: אברכי הישיבה