מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » תפילה
הלכה

נקודה בהלכה - תחילת זמן התפילה: עלות השחר

ע"י: אברכי הישיבה