מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » הרב צבי יהודה קוק זצ"ל

מהנהגותיו של מנהיג - תקיפות לצד נאמנות | שיעורים בלימוד תורתו של הרצי"ה זצ"ל

ע"י: הרב אבנר ששר