מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » הרב צבי יהודה קוק זצ"ל

התורה והארץ - חיבור או הדבקה? | שיעורים בלימוד תורתו של הרצי"ה זצ"ל

ע"י: הרב גדי שלוין