מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות דיינים
הלכה » חושן משפט

חושן משפט | סימן ל' - שיעור 2

ע"י: הרב ניר אביב