מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » תפילה
הלכה » נקודה בהלכה

נקודה בהלכה - סוף זמן תפילה - ד' שעות

ע"י: אברכי הישיבה