מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » פורים
הלכה » נקודה בהלכה

נקודה בהלכה - מחצית השקל

ע"י: אברכי הישיבה