מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא בתרא
עיון » שיעור כללי

גדרי קניין חזקה בקרקע ושיחה לפורים תשפ"ב

ע"י: הרב ציון לוז