מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
מועדים וזמנים » פורים

פרשת ויקרא ומגילת אסתר סוף פרק א' ופרק ב' תשפ"ב

ע"י: הרב אברהם ריבלין