מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

אינו דומה שומע מפי הרב לשומע מפי התלמיד-שיחה לבין הזמנים| פרשת דברים

ע"י: הרב אביגדור נבנצל