מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

בניית קומה רוחנית - אמונית" | לבניינה של תורה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר