מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

מעמד עוברים מוקפאים לעניין דיני ירושה

ע"י: הרב ציון לוז