מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » סרטונים

''ושבו בנים לגבולם'' - הגעת טיסת בני חו"ל לזמן אלול תשפ"ב

ע"י: כללי