מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

הרב אבנר ששר מזמין את בוגרי הישיבה ללימוד 'צורבא מרבנן' בהלכות שבת

ע"י: הרב אבנר ששר