מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

שבת ז | המשך הדלקת נרות שבת

ע"י: הרב חננאל אלרן