מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » אגדות חזל

אגדות חז"ל מסכת שבת | לעילוי נשמת הרב מורדכי שטרנברג זצ"ל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ