מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » כתובות
גמרא » שיעור כללי

שיעור כללי במסכת כתובות בנושא: גדר ברכת האירוסין

ע"י: הרב ציון לוז