מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שמיטה ומצוות התלויות בארץ

איסור סחורה בפרות שביעית

ע"י: הרב נחום נריה