מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שמיטה ומצוות התלויות בארץ

ביעור פירות שביעית

ע"י: הרב נחום נריה