מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שמיטה ומצוות התלויות בארץ

איסור "לא תחנם" בשביעית

ע"י: הרב נחום נריה