מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בישול

בישול טו- בדין הטרדת קדרה עליונה על גבי הפלטה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור