מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

סימנים ב',ד' - ג',י"ז

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור