מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הטמנה

דיני הטמנה חלק ז- דין הטמנה אסורה בדיעבד

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור