מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » חזרה

דיני חזרה חלק ג- החזרת תבשיל שהורד מהפלטה בטעות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור