מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שמיטה

מושגי יסוד בשמיטה

ע"י: הרב אהרון מורה