מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

ערוב לדבר מצווה, טלטול

ע"י: הרב אבנר ששר