מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

השוכח יעלה ויבוא, הלל בראש חודש? ודיניו

ע"י: הרב אבנר ששר